Informace o zpracování osobních údajů


Společnost Commity.cz s.r.o. se sídlem Jiráskova 1016/34, Jihlava 586 01, IČ: 061 07435, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 100092 informuje v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), a v souladu se z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, o ochraně osobních údajů a jejím zpracování.

Základní pojmy ochrany osobních údajů:
Osobní údaj = jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
Citlivý osobní údaj (zvláštní osobní údaj) = jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby
Subjekt údajů = fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
Správce = každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.
Zpracovatel = každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správce
zpracovává osobní údaje Zpracování osobních údajů = jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů = osoba provádějící dohled nad zpracováním osobních údajů, osoba pověřený plněním povinností v oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu kapitoly IV oddílu 4 GDPR
Kontaktní údaje správce:
Commity.cz s.r.o. Jiráskova 1016/34, Jihlava 586 01
IČ: 061 07 435
Email: info@commity.cz
Kontaktní osoba: Leoš Přikryl, jednatel společnosti Telefon: 792375 582
Datová schránka: bt3iypd

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl stanoven.
Společnost Commity.cz s. r. o. stanovila pro oblast ochrany osobních údajů:

Leoš Přikryl, jednatel společnosti
tel.: 792 375 582
datová schránka: bt3iypd

Účely zpracování a právní základy pro zpracování:
Společnost Commity.cz s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze v souladu s právními tituly stanovenými obecným nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Osobní údaje společnost Commity.cz s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem v níže uvedeném rozsahu po dobu, která je nezbytně nutná a je pro jednotlivé účely zpracování a typy dokumentů dána obecným nařízením, adaptačním zákonem, obecně závaznými právními předpisy (např. Zákonem o archivnictví a spisové službě).

Účely pro zpracování osobních údajů:
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů:
K zajištění řádného plnění zákonných a smluvních povinností, zpracování osobních údajů na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, případně se souhlasem subjektu údajů, společnost Commity.cz s.r.o. zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:
- základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo,
- adresní a kontaktní údaje - trvalý pobyt, korespondenční adresa nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, aj.
- informace ze vzájemné komunikace – informace z listinné pošty, e-mailů, záznamů
- telefonických hovorů, kontaktních formulářů, informace z daňových prohlášení u zaměstnanců aj.
- informace o sociálních poměrech – zejména věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, profese, údaje o posledním zaměstnavateli, počet dětí aj.
- fotografie ze společenských, kulturních a sportovních akcí či životně důležitých událostí

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává společnost Commity.cz s.r.o. třetím osobám pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě Zpracovatelské smlouvy. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

Doba uložení osobních údajů:
Veškeré dokumenty, které společnost Commity.cz s.r.o. zpracovává, jsou uloženy v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě, případně v souladu s interními předpisy společnosti, zejména s vnitřním předpisem k ochraně osobních údajů a směrnicemi.

Práva subjektu údajů:
Při každém zpracování osobních údajů získává subjekt údajů níže uvedená práva.
Na výkon těchto práv se však vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána oprávněnou, správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
- právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem
- právo na opravu – subjekt údajů může správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů
- právo na výmaz – subjekt údajů může správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to zejména za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR
- právo odvolat souhlas – subjekt údajů může kdykoliv odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu, odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním
- právo vznést námitku – pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají
- právo na omezení zpracování – v určitých případech může subjekt údajů požadovat aby správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů)
- právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů může požádat správce, aby subjektu údajů či třetí osobě předal osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce se žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost oprávněná, správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad UOOU, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Výše specifikovaná práva subjektu údajů lze uplatnit přímo u správce:

Commity.cz s.r.o.
Jiráskova 1016/34, Jihlava 586 01
IČ: 061 07 435
Email: info@commity.cz
Kontaktní osoba: Leoš Přikryl, jednatel společnosti
Telefon: 792 375 582
Datová schránka: bt3iypd

Jednotlivá práva lze uplatnit rovněž u odborného garanta a konzultanta pro oblast ochrany osobních údajů-mailem zaslaným na adresu lucie.janco@centrum.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 731188336 Zdůvodu jednoznačné identifikace druhé strany v případě telefonické žádosti lze poskytnout pouze základní a obecné informace.

Zabezpečení osobních údajů:
Listinná vyhotovení dokumentů obsahujících osobní údaje jsou uložena v uzamykatelných skříních nebo v uzamčené kanceláři, kde nejsou nikdy ponechána bez dozoru oprávněných osob.

"Pravidla pro nakládání zaměstnanců společnosti Commity.cz s.r.o. s osobními údaji jsou obsažena v následujících vnitřních předpisech:
- Vnitřní směrnice pro ochranu osobních údajů
- Směrnice, kterou se stanoví zásady pro Žádosti subjektů údajů
- Směrnice pro ohlašování porušení zabezpečení
- Směrnice, kterou se stanoví Ochrana dat na PC

Všichni zaměstnanci společnosti Commity.cz s.r.o., kteří jsou oprávněni nakládat s osobními údaji, byli seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména GDPR, a jsou pravidelně proškolováni. Technické zabezpečení osobních údajů je vytvořeno tak, že veškeré soubory jsou chráněny a přístup k datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv.

Vypracoval: Bc. Lucie Janco, DiS., odborný garant a konzultant v oblasti ochrany osobních údajů